تعرفه ها

کمتر از 1 دقیقه می‌توانید ارسال پیامک را شروع کنید!

جدول نرخ فروش شماره های انحصاری ۵۰۰۰۱, ۵۰۰۰۹ (سفارشی)

به قیمت های زیر ۹% ارزش افزوده و به ازای هر پیامک ۱۰ ریال بابت عوارض موضوع قانون مصوب مجلس اضافه و دریافت می گردد. قیمت های فوق از تاریخ ١٣٩٩/۱۰/۰۱ معتبر می باشد.

ردیفتعداد ارقامقیمت مشتری عام (ریال)قیمت نماینده (ریال)
 
فروشتمدید سالیانه
فروشتمدید سالیانه
١۶
مذاکره با فروش
مذاکره با فروش
٢۷
مذاکره با فروش
مذاکره با فروش
٣۸
۳۵,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰۵,۶۰۰,۰۰۰
۴۹
۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۲,۸۰۰,۰۰۰۲,۵۶۰,۰۰۰
۵۱۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰
۹,۶۰۰,۰۰۰۱,۹۲۰,۰۰۰
۶۱۱
۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰
٧۱۲
۴,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۳,۲۰۰,۰۰۰۶۴۰,۰۰۰
٨۱۳
۲,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
۹۱۴
۸۰۰,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰
۶۴۰,۰۰۰۱۲۸,۰۰۰
۱۰۱۵
۷۰۰,۰۰۰۱۴۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰۱۰۴,۰۰۰
جدول نرخ فروش شماره های انحصاری ۵۰۰۰۱, ۵۰۰۰۹ (غیر سفارشی)

به قیمت های زیر ۹% ارزش افزوده و به ازای هر پیامک ۱۰ ریال بابت عوارض موضوع قانون مصوب مجلس اضافه و دریافت می گردد. قیمت های فوق از تاریخ ١٣٩٩/۱۰/۰۱ معتبر می باشد.

ردیفتعداد ارقامقیمت مشتری عام (ریال)قیمت نماینده (ریال)
 
فروشتمدید سالیانه
فروشتمدید سالیانه
١۶
مذاکره با فروش
مذاکره با فروش
٢۷
مذاکره با فروش
مذاکره با فروش
٣۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۴۹
۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
۵۱۰
۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۶۱۱
۴,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
٧۱۲
۲,۰۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰
٨۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
۹۱۴
۲۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
۱۰۱۵
۱۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
جدول نرخ فروش شماره های انحصاری تلفن ثابت (۰۲۱)

به قیمت های زیر ۹% ارزش افزوده و به ازای هر پیامک ۱۰ ریال بابت عوارض موضوع قانون مصوب مجلس اضافه و دریافت می گردد. قیمت های فوق از تاریخ ١٣٩٩/۱۰/۰۱ معتبر می باشد.

ردیفتعداد ارقامقیمت مشتری عام (ریال)قیمت نماینده (ریال)
 
فروشتمدید سالیانه
فروشتمدید سالیانه
١۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
٢۴
۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۶,۴۰۰,۰۰۰۱,۲۸۰,۰۰۰
٣۵
۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰
۴۸
۳,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۰,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰
تعرفه خرید اعتبار ارسال پیامک برای مشتریان

به قیمت های زیر ۹% ارزش افزوده و به ازای هر پیامک ۱۰ ریال بابت عوارض موضوع قانون مصوب مجلس اضافه و دریافت می گردد. قیمت های فوق از تاریخ ١٣٩٩/۱۰/۰۱ معتبر می باشد.

ردیفکد تعرفهتعداد پیامکتعرفه پایه بر مبنای ۵۰۰۰۱ (ریال)فارسی غیر همراه اول(ریال)خط ۱۰۰۰ (ریال)خط ثابت (ریال)
۱RS-8خرید تا ۴۹,۹۹۹ پیامک١۶٠۱۴۵۱۷۰۱۷۰
۲RS-7خرید از ۵۰,۰۰۰ تا ۴۹۹,۹۹۹ پیامک۱۵۵۱۴۵١۶۵١۶۵
۳RS-6خرید از ۵۰۰,۰۰۰ تا ۹۹۹,۹۹۹ پیامک۱۵۰۱۴۵۱۶۰۱۶۰
۴RS-5خرید از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۹۹۹,۹۹۹ پیامک۱۴۵۱۴۰۱۵۵۱۵۵
۵RS-4خرید از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۹۹۹,۹۹۹ پیامک۱۴۳۱۴۰۱۵۳۱۵۳
۶RS-3خرید از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳,۹۹۹,۹۹۹ پیامک۱۴۰۱۴۰۱۵۰۱۵۰
٧RS-2خرید از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴,۹۹۹,۹۹۹ پیامک۱۳۷۱۴۰۱۴۷۱۴۷
٨RS-1خرید بیشتر از ۵,۰۰۰,۰۰۰ پیامک۱۳۵۱۴۰۱۴۵۱۴۵

 

همکاران و برندهای تجاری ما

شرکت ما بسیار معروف می باشد و بسیاری از برندهای تجاری معروف با ما همکاری می نمایند که در ادامه این برندها را به شما کاربران گرامی معرفی می نماییم 

به بالای صفحه بردن